Pravidlový seriál, díl osmý: pokutový kop
01.07.2020

Pravidlový seriál, díl osmý: pokutový kop

POKUTOVÝ KOP je jedním z herních trestů. Penaltu rozhodčí nařídí, jestliže se hráč ve vlastním pokutovém území dopustí přestupku, za který se mimo pokutové území nařizuje přímý volný kop. Zásady provádění pokutového kopu a sankce za porušení těchto zásad jsou uvedeny v pravidle 14 Pravidel fotbalu.

Procedura provádění pokutového kopu
Před provedením pokutového kopu musí být brankář obrácen čelem do hrací plochy a aspoň jednou nohou musí zůstat na vlastní brankové čáře, dokud míč nebude kopnut. Ostatní hráči, kromě hráče provádějícího pokutový kop, musejí být na hrací ploše, mimo pokutové území, mimo pokutový oblouk, a nesmějí být k brankové čáře blíž, než je pokutová značka. Míč musí volně a nehybně ležet na pokutové značce, posunutí míče úplně mimo pokutovou značku není dovoleno.

Po splnění výše uvedených podmínek dá rozhodčí píšťalkou signál k provedení pokutového kopu. Hráč provádějící pokutový kop musí míč kopnout dopředu směrem k brance, přičemž kop může provést i patou. Míč je ve hře, jestliže se zjevně pohne. Hráč provádějící pokutový kop nesmí míčem podruhé zahrát dříve, než se ho dotkne jiný hráč.

Pokutový kop může být proveden také tak, že hráč provádějící pokutový kop zahraje míč šikmo dopředu, aby se ho mohl zmocnit jeho spoluhráč. Tento spoluhráč však nesmí vkročit do pokutového území nebo proběhnout do postavení, ve kterém by byl k brankové čáře blíž než míč dříve, než míč bude ve hře.

Akce pokutového kopu končí v okamžiku, kdy míč skončí v brance nebo opustí hrací plochu nebo se míč od brankové tyče nebo břevna odrazí zpět do pole nebo brankář míč chytí nebo ho vyrazí zpět do pole nebo se míče dotkne jiný hráč než brankář nebo se míč na hrací ploše zastaví. Akce pokutového kopu ale končí také v okamžiku, kdy míč poté, co se ho brankář dotkl, praskl nárazem na brankovou tyč nebo břevno.

Jestliže rozhodčí omylem přeruší hru dřív, než skončila akce pokutového kopu, musí nechat pokutový kop opakovat.

Pokutový kop v prodloužené době hry
Nařídí-li rozhodčí pokutový kop těsně předtím, než doba hry prvního nebo druhého poločasu vypršela, musí rozhodčí dobu hry k provedení pokutového kopu prodloužit. Poločas, popřípadě utkání, rozhodčí ukončí až v okamžiku, když akce provádění pokutového kopu definitivně skončí.

Akce pokutového kopu, který se provádí v prodloužené době hry, definitivně končí v okamžiku, kdy po správně provedeném pokutovém kopu bylo dosaženo branky nebo míč opustil hrací plochu nebo se míč odrazil od tyče či břevna branky zpět do pole nebo brankář míč chytil nebo ho vyrazil zpět do pole nebo poté, co se míče dotkl jiný hráč, nebo v případě, že míč se na hrací ploše zastavil v pohybu. A končí také v okamžiku, kdy poté, co se míče dotkl brankář, míč praskl nárazem na brankovou tyč nebo břevno. Akce pokutového kopu končí také v okamžiku, kdy hráč provádějící pokutový kop zahraje míč šikmo dopředu, aby ho přihrál spoluhráči, a ten se míče dotkne.

Akce pokutového kopu však nadále trvá i v době, kdy se míč různě odráží mezi brankovými tyčemi a břevnem nebo i když se ho mezitím, třeba i opakovaně, dotkne brankář. Skončí teprve v okamžiku, kdy míč definitivně opustí hrací plochu buď do branky, nebo mimo ni, popřípadě když je s konečnou platností jasné, že míč bez dalšího pohybu zůstane na hrací ploše.

Porušení pravidla a sankce
Jestliže rozhodčí dá signál k provedení pokutového kopu a dříve, než bude míč ve hře, hráč provádějící pokutový kop nebo jeho spoluhráč poruší pravidlo, rozhodčí provádění pokutového kopu nepřerušuje. Jestliže míč následně skončí v brance, bude se pokutový kop opakovat, a jestliže v brance neskončí, přeruší rozhodčí hru a naváže ji nepřímým volným kopem z pokutové značky ve prospěch bránícího družstva.

Stejným způsobem rozhodčí naváže hru, jestliže pokutový kop nebyl kopnut dopředu, jestliže pokutový kop provedl jiný hráč než ten, který k tomu byl určen, nebo jestliže hráč provádějící pokutový kop provedl fintu k oklamání brankáře, např. tak že těsně po dokončení rozběhu se zastavil, aby brankáře přiměl reagovat, a teprve potom do míče kopl (provést podobnou fintu během rozběhu ale je povoleno).

Jestliže dříve, než bude míč ve hře, brankář nebo jeho spoluhráč poruší pravidlo, rozhodčí provádění pokutového kopu nepřerušuje, a pokud bylo dosaženo branky, tak branku uzná. Za porušení pravidla v tomto případě rozhodčí brankáře nenapomene, protože i přes porušení pravidla brankářem bylo dosaženo branky. Jestliže ale branky dosaženo nebylo, nechá rozhodčí pokutový kop opakovat a brankáře napomene.

Jestliže dříve, než bude míč ve hře, pravidlo poruší hráči obou družstev, bude se pokutový kop vždycky opakovat, ať již bylo či nebylo dosaženo branky. Výjimkou z této zásady je ale případ, kdy jeden z hráčů se dopustí tzv. závažnějšího provinění. Typicky se může jednat o současné porušení pravidla 14 brankářem, který předčasně opustil brankovou čáru, a hráčem provádějícím pokutový kop, který nedovolenou fintou oklamal brankáře. Jestliže v tomto případě nebylo dosaženo branky, napomene rozhodčí brankáře i hráče a pokutový kop se bude opakovat.

Jiná situace ale nastane, jestliže bylo dosaženo branky. V tom případě rozhodčí napomene pouze hráče provádějícího pokutový kop a brankáře nenapomene, protože pravidly je taxativně stanoveno, že v případě dosažení branky se brankáři osobní trest neuděluje. V kontextu této situace je proto provinění hráče provádějícího pokutový kop hodnoceno jako provinění těžší (byl napomenut) než provinění brankáře, a rozhodčí proto nechá hru navázat nepřímým volným kopem z pokutové značky, který provede bránící družstvo.

Dále také platí, že jestliže se po provedení pokutového kopu hráč provádějící pokutový kop znovu dotkne míče dříve než jiný hráč, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop z místa, kde se hráč míče podruhé dotkl. Pokud by se ale tento hráč podruhé dotkl míče rukou, nařídí rozhodčí přímý volný, popřípadě pokutový kop.

Pozor ale na jednu skutečnost. Při provádění pokutového kopu obecně platí, že jakmile dá rozhodčí k jeho provedení signál píšťalkou, tak proceduru jeho provádění už nepřerušuje; toto ustanovení ale platí jen pro případy, kdy některý z hráčů poruší pravidlo 14. Pokud by ale některý hráč porušil pravidlo jiné, může rozhodčí proceduru provádění pokutového kopu přerušit a přijmout odpovídající opatření. Jestliže by např. po signálu rozhodčího k provedení pokutového kopu některý hráč na hrací ploše fyzicky napadl jiného hráče, přeruší rozhodčí proceduru provádění pokutového kopu, provinivšímu se hráči udělí odpovídající osobní trest (ŽK za nesportovní chování nebo ČK za hrubé nesportovní chování) a následně nechá pokutový kop opakovat.

Další ustanovení týkající se pravidla 14
Přestupky bránících hráčů, ke kterým došlo přímo na některé z čar ohraničujících jejich vlastní pokutové území, se považují za přestupky uvnitř pokutového území. Proto je rozhodčí potrestá nařízením pokutového kopu.

Jestliže v průběhu provádění pokutového kopu dojde k poškození míče poté, co se míč pohnul dopředu, ale dříve, než se míče dotkl jiný hráč nebo míč se dotkl tyče nebo břevna branky, musí se pokutový kop opakovat.

Nařídí-li rozhodčí, aby se pokutový kop opakoval, nemusí ho provádět týž hráč. Opakovaný pokutový kop může provést kterýkoli z hráčů družstva, v jehož prospěch byl pokutový kop nařízen.

Obecně platí, že hra končí, jestliže počet hráčů jednoho z družstev klesne pod sedm. Klesne-li ale počet hráčů některého družstva pod sedm před provedením pokutového kopu, nechá rozhodčí nařízený pokutový kop provést.

Jestliže se brankář před zahráním pokutového kopu pohne z brankové čáry směrem dopředu proti míči, je asistent rozhodčího povinen toto porušení pravidla brankářem rozhodčímu signalizovat. To ale jen v případě, že nebylo dosaženo branky.

Jestliže po provedení pokutového kopu míč, který je v pohybu směrem k brance, zasáhne vnější vliv (divák, hozený předmět, náhradní míč, zvíře apod.), bude se pokutový kop opakovat, vyjma situace, kdy vnější vliv nebránil brankáři nebo obránci míčem hrát. V takovém případě rozhodčí branku uzná, i kdyby předtím ke kontaktu vnějšího vlivu a míče došlo.

Jestliže v době, kdy je míč ve hře, vstoupí bez souhlasu rozhodčího do vlastního pokutového území hráč a tam ovlivní hru, přeruší rozhodčí hru, nařídí pokutový kop a hráči udělí odpovídající osobní trest. To se může stát např. v situaci, kdy zraněný hráč ležící mimo hrací plochu těsně za brankovou čárou vytrčí nad hrací plochu některou část svého těla a tou ovlivní hru. Stejně bude rozhodčí postupovat i v případech, že v době, kdy je míč ve hře, vstoupí do pokutového území vlastního družstva náhradník, vystřídaný nebo vyloučený hráč nebo člen realizačního týmu a tam ovlivní hru.

Jestliže hráč stojící na hrací ploše mimo vlastní pokutové území nebo hráč, náhradník, vystřídaný nebo vyloučený hráč nebo člen realizačního týmu stojící mimo hrací plochu u vlastního pokutového území hodí do pokutového území na protihráče nějaký předmět nebo na něho plivne nebo hodí nějaký předmět na míč, nařídí rozhodčí pokutový kop.

Jestliže hráč stojící na hrací ploše mimo vlastní pokutové území nebo hráč, náhradník, vystřídaný nebo vyloučený hráč nebo člen realizačního týmu stojící mimo hrací plochu u vlastního pokutového území zahraje ve vlastním pokutovém území míč rukou nebo se rukou míče dotkne, nařídí rozhodčí pokutový kop.

Jestliže obránce začne držet útočníka mimo pokutové území a potom v držení útočníka pokračuje až do vlastního pokutového území a rozhodčí z toho důvodu přeruší hru, musí rozhodčí nařídit pokutový kop.

Jestliže při provádění pokutového kopu míč zpět do hrací plochy vyrazí brankář nebo se míč zpět do hrací plochy odrazí od břevna nebo od brankové tyče a poté ho zasáhne vnější vliv, přeruší rozhodčí hru, zjedná nápravu a hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde vnější vliv zasáhl míč.

Už vyšlo

1. díl: Přehled změn v pravidlech

2. díl: Hra rukou

3. díl: Přímý volný kop

4. díl: Nepřímý volný kop

5. díl: Navazování hry

6. díl: Disciplinární opatření

7. díl: Taktické fauly a jejich trestání