Foto: Pavel Jiřík st.
Pravidlový seriál, díl čtvrtý: Nepřímý volný kop
10.01.2020

Pravidlový seriál, díl čtvrtý: Nepřímý volný kop

Nepřímý volný kop (dále jen NVK) je jedním ze způsobů navázání hry. Rozhodčí ho nařizuje nejen za přestupky přímo citované v pravidle 12, ale také za přestupky, které Pravidla fotbalu uvádějí na jiných místech.

Rozhodčí signalizuje NVK paží zvednutou nad hlavu; tato signalizace trvá až do provedení NVK a potom tak dlouho, než se míče dotkne některý jiný hráč nebo dokud míč není ze hry. Jestliže míč byl z kopu přímo kopnut do branky a rozhodčí nesignalizoval, že se jedná o NVK, musí se NVK opakovat.

NVK za přestupek v brankovém území se provádí na delší čáře brankového území v místě, které je nejblíže od místa přestupku.

NVK za přestupky uvedené v pravidle 12

1. Jakékoli projevy nesouhlasu s rozhodnutím rozhodčího
Za jakékoli projevy nesouhlasu se kromě nařízení nepřímého volného kopu také automaticky uděluje osobní trest. Při použití vulgárních výrazů nebo gest rozhodčí hráče vyloučí.

2. Nebezpečná hra
Za nebezpečnou hru se považuje pouze takový způsob hry, při kterém sice nedojde k fyzickému kontaktu se soupeřem, v jehož důsledku se ale soupeř z obavy před možným zraněním sám obává míčem hrát.

Typickými příklady nebezpečné hry je hra nohou nad úrovní pasu soupeře, tzv. nůžky, nastavení nohy proti noze soupeře, vystrčení kolena proti tělu soupeře nebo pokus vykopnout míč z rukou brankáře. Jakmile přitom ale dojde k fyzickému kontaktu obou hráčů, např. když hráč nůžkami zasáhne soupeře, nejedná se již o nebezpečnou hru, ale o kopnutí soupeře, za které rozhodčí musí nařídit přímý volný kop.

Jestliže hráč vsedě na zemi hraje míčem a tím znemožňuje ostatním hráčům hrát, jedná se o nebezpečnou hru vůči vlastní osobě. Nebezpečnou hrou vůči vlastní osobě hráč sice ohrožuje pouze svou vlastní bezpečnost, ale jeho jednání je přesto v rozporu s pravidly, protože tím soupeři bere nebo omezuje možnost hrát míčem.

Nebezpečnou hrou vůči vlastní osobě je např. i hra nohou s vyzutou kopačkou. Jestliže ale hráč ztratí kopačku náhodně a bezprostředně nato třeba i dosáhne branky, rozhodčí akci nechá dokončit a branku uzná. Ne ale v případě, že vyzutá kopačka by ovlivnila hru brankáře.

Za nebezpečnou hru vůči vlastní osobě se rovněž považuje, jestliže se brankář v nebezpečné situaci vrhá po míči, aby se ho zmocnil. Takový zákrok ale odpovídá vžitému způsobu hry brankáře, proto se netrestá.

3. Bránění soupeři v pohybu
Přestupku se dopouští hráč, který svým pohybem, aniž by přitom došlo k přímému fyzickému kontaktu, úmyslně nutí soupeře ke zpomalení, k zastavení nebo ke změně směru pohybu.

4. Bránění brankáři v rozehrání míče
Přestupku se dopouští hráč, který aktivně překáží soupeřovu brankáři, aby se zbavil míče, např. tím že před brankářem poskakuje nebo pobíhá, není ale porušením pravidla, jestliže hráč stojí před brankářem v klidu, protože brankář může míč vyhodit rukou.

Přestupku se ale také dopouští hráč, který se snaží hrát míčem, jenž má brankář pod kontrolou.

5. Hráč se dopustí přestupku neuvedeného v Pravidlech fotbalu, za který mu má být udělen osobní trest
Příklad: Na hrací plochu vběhne divák, do kterého hráč strčí. Pravidla fotbalu nehovoří o tom, jak má rozhodčí v daném případě postupovat, počin hráče je ale ve zřejmém rozporu s představou o sportovním chování hráčů. Proto rozhodčí přeruší hru, hráči udělí odpovídající osobní trest a hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry

6. Brankář se zbaví míče, který měl pod kontrolou, a potom se ho znovu rukama dotkne
Mít míč „pod kontrolou“ znamená, že brankář ve stabilní pozici má míč v rukách, poklepává s ním o zem nebo s ním pohazuje do vzduchu. Nemá ho ale ještě pod kontrolou v situaci, kdy míč se teprve robinsonádou snaží chytit nebo kdy míč vyrazí a teprve potom ho definitivně dostane pod kontrolu. Jestliže ale brankář nikým neatakován míč rukou pouze zadrží, považuje se to už za případ, kdy míč má pod kontrolou.

7. Brankář má míč v rukách déle než šest sekund
Šest sekund začne rozhodčí počítat až od okamžiku, kdy brankář podle jeho názoru má míč plně pod kontrolou. Pozor ale na to, že šest sekund může rozhodčí začít počítat už od okamžiku, kdy brankář vleže chytne míč a potom promarňuje čas ležením s míčem na zemi.

8. Brankář vezme míč do rukou po přihrávce od spoluhráče
Hovorově „malá domů“. Za malou domů se považuje pouze přihrávka míče brankáři nohou od kolena dolů; kolenem nebo kteroukoli jinou částí těla (hlavou, hrudí apod.) hráč přihrát míč brankáři může. Jestliže ale hráč má míč u nohy, nohou si ho nadhodí na hlavu a potom ho hlavou přihraje svému brankáři, poruší pravidlo. Přitom není rozhodující, jestli po jeho přihrávce se brankář rukou míče dotkne nebo ne, rozhodující je úmysl hráče obejít pravidlo. Proto rozhodčí takového hráče napomene za nesportovní chování a hru naváže NVK v místě, kde se hráč přestupku dopustil.

Aby rozhodčí mohl přerušit hru a nařídit NVK, musí ale být jednoznačně přesvědčen, že se skutečně jednalo o vědomou přihrávku vlastnímu brankáři a ne třeba o náhodný nebo nechtěný odraz míče od hráče k vlastnímu brankáři. Za přihrání míče brankáři se ale považuje např. i situace, kdy hráč míč nohou zastaví, aby ho tak svému brankáři přenechal.

9. Brankář vezme míč do rukou přímo po vhazování spoluhráče

NVK za porušení jiných pravidel fotbalu

Za porušení pravidla 11 (ofsajd) nařídí rozhodčí NVK v místě, kde hráč porušil pravidlo, kde se skutečně dotkne míče. Takže to může i na jeho vlastní polovině hrací plochy.

Jestliže v nepřerušené hře hráč, který doplňuje družstvo, nebo hráč, který dočasně opustil hrací plochu, náhradník, vystřídaný či vyloučený hráč bez souhlasu rozhodčího vstoupí na hrací plochu v době, kdy je míč ve hře a hru ale neovlivní, nemusí ji rozhodčí ihned přerušit. Jestliže ji ale přece jen přeruší, dotyčného napomene a nařídí NVK z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.

Jestliže hráč bez souhlasu rozhodčího hrací plochu opustí (vyjma případů, kdy má navazovat hru), přeruší rozhodčí hru, hráče napomene a nařídí NVK z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. Jestliže hráč obdrží od rozhodčího souhlas k opuštění hrací plochy a při odchodu z hrací plochy ovlivní hru, chová se nesportovně. Rozhodčí přeruší hru, hráče napomene a nařídí NVK z místa, kde se přestupek stal.

Jestliže hráč provede výkop, pokutový kop, kop od branky, kop z rohu nebo vhodí míč a potom se míče dotkne podruhé dříve, než se ho dotkl jiný hráč, nařídí rozhodčí NVK. Pokud by se ale hráč podruhé dotkl míče rukou, nařídí rozhodčí přímý volný kop, případně pokutový kop.

Jestliže NVK byl kopnut přímo do soupeřovy branky, nařídí rozhodčí kop od branky. Jestliže byl NVK kopnut přímo do vlastní branky, nařídí rozhodčí kop z rohu.

Jestliže hráč požádá rozhodčího, aby před provedením NVK zajistil dodržení předepsané vzdálenosti bránících hráčů a potom NVK provede dříve, než rozhodčí dá pokyn, chová se nesportovně. Rozhodčí přeruší hru, hráče napomene za nesportovní chování a nařídí NVK ve prospěch soupeřova družstva.

Jestliže hráč nesportovně rozptyluje nebo zdržuje hráče provádějícího vhazování míče nebo nedodrží předepsanou vzdálenost dva metry od místa vhazování a vhození míče již bylo provedeno, napomene ho rozhodčí za nesportovní chování a nařídí NVK.

Už vyšlo:

1. díl: Přehled změn v pravidlech

2. díl: Hra rukou

3. díl: Přímý volný kop