Zpracování údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě vašeho dobrovolného souhlasu, zejména za účelem zasílání obchodních sdělení (neboli newsletter), a to pro poskytování informací o činnosti Pražského fotbalového svazu (dále jen „PFS") a fotbalovém dění v Praze, nabízení výrobků a služeb PFS a nabízení výrobků a služeb třetích stran (dále jen „marketingové účely“).

Správcem osobních údajů je Pražský fotbalový svaz, pobočný spolek, IČ: 709 38 113, se sídlem Kozí 915/7, Staré Město, 110 00, Praha, zapsaná ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 27467. Kontaktní údaje: pfs@fotbalpraha.cz, +420 222 314 451,

Pro marketingové účely budou zpracovávány vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail a další údaje:

  • (pokud jste se zúčastnili naší akce) údaj o takové akci, 
  • funkce v rámci fotbalového dění v Praze
  • (pokud jste povolili cookies ve svém webovém prohlížeči) záznamy o chování na internetových stránkách PFS. 

Poskytnutí výše uvedených údajů pro marketingové účely je dobrovolné, není tedy nezbytně nutné k plnění smlouvy či zákonných povinností. 

Jejich zpracování nám umožní zvyšovat kvalitu našich služeb a posílat vám nabídky a informace, které vás budou zajímat. 

Právním základem je udělený souhlas.

Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci PFS, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému a dodavatelé spravující komunikaci PFS. Aktuální seznam zpracovatelů vám bude sdělen na vyžádání.

Vaše osobní údaje nebudou předány mimo území Evropské unie.

Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na e-mailovou adresu PFS pfs@fotbalpraha.cz.

Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem PFS.

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zdajsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže). 

Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud sezpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy. 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je PFS. Můžete se na PFS obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). 

V případě domnívání se, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail:posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ ČI ORGANIZÁTORŮ MARKETINGOVÝCH ČI PROJEKTOVÝCH AKCÍ PFS

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě vašeho dobrovolného souhlasu, zejména za účelem organizace marketingových či projektových akcí, a to pro poskytování informací o akci a pro komunikaci spojenou s organizací akce. Účelem zpracování osobních údajů je realizace dané akce. Abyste se takové akce mohli účastnit nebo se akce mohla realizovat,musíme pracovat s Vašimi osobními údaji.

Správcem osobních údajů je Pražský fotbalový svaz, pobočný spolek, IČ: 709 38 113, se sídlem Kozí 915/7, Staré Město, 110 00, Praha, zapsaná ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 27467. Kontaktní údaje: pfs@fotbalpraha.cz, +420 222 314 451,

Za účelem realizace příslušné akce, které se účastníte nebo ji spoluorganizujete, budeme zpracovávat údaje, které jste nám v rámci této akce poskytli. Zpravidla se bude jednat o vaše identifikační a kontaktní údaje, o vaše odpovědi nebo o obsah, který jste nám v rámci akce poskytli, o době vaší komunikace s námi v rámci akce a dále o ostatní vaší komunikaci s námi, pokud je potřebná pro realizaci akce, její vyhodnocení a doložení našeho postupu při realizaci akce (hovory, korespondence apod.). Přesný popis údajů, které nám budete v rámci jednotlivých akcí poskytovat, najdete v pravidlech příslušné akce. Pokud získáte výhru v souladu s pravidly, budeme dále zpracovávat údaje o druhu výhry, o způsobu a době jejího předání vám včetně vašeho případného potvrzení převzetí výhry a údaje potřebné pro předání výhry Vám (např. místo pro doručení, bankovní účet pro platbu peněžní výhry). Pokud jste při vaší účasti na akci poskytli údaje, které nejsou s ohledem na pravidla potřebné, odstraníme je po skončení akce, pokud je možné je oddělit od ostatních údajů vámi poskytnutých v souladu s pravidly. Pokud jste nám v rámci akce poskytli obsah (typicky fotografie, video) budeme ho dále zpracovávat za účelem jeho uveřejnění v souladu s pravidly příslušné akce.

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem PFS na rozvoji jejich produktů a služeb a dále zájem na řádné realizaci každé akce v souladu s jejími pravidly. Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaj o akci, které jste se zúčastnili, budeme dále využívat k zasílání obchodních sdělení souvisejících s akcí, které jste se zúčastnili či s podobnými akcemi. Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem PFS na rozvoji jejich produktů a služeb.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje požadované v souladu s pravidly příslušné akce, nebudeme vám moci umožnit se jí účastnit či s vámi spolupracovat na organizaci akce. Pokud jste nám v rámci účasti na akci udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, bližší informace k tomuto zpracovánínaleznete výše.

Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci PFS, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému a dodavatelé spravující komunikaci či konkrétní akce PFS. Aktuální seznam zpracovatelů vám bude sdělen na vyžádání.

Vaše osobní údaje nebudou předány mimo území Evropské unie. Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na e-mailovou adresu PFS pfs@fotbalpraha.cz. 

Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem PFS. 

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy. 

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).  

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zdajsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).  

Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud sezpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.  

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody. 

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je PFS. Můžete se na PFS obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).  

V případě domnívání se, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail:posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.