Foto: Jiří IPSER
Pravidlový seriál, díl pátý: Navazování hry
14.02.2020

Pravidlový seriál, díl pátý: Navazování hry

V posledních letech se FIFA pustila do razantního boje s nesportovními projevy, ke kterým v rámci fotbalových utkání občas dochází, a v této souvislosti přijala řadu opatření a změn v Pravidlech fotbalu. První zásadní krok FIFA provedla v roce 2017. Rozhodla, že odpovídajícími kopy se budou trestat nejen přestupky a provinění mezi hráči, ale i přestupky a provinění hráčů vůči ostatním příslušníkům družstev a naopak. Jak probíhá následné NAVAZOVÁNÍ HRY?

Nejprve ale vysvětlení některých pojmů použitých v textu.

Přestupky a provinění

Za přestupek rozhodčí vždy nařizuje trest herní, tedy kop odpovídající povaze přestupku, a rozhodčí může udělit i trest osobní, kdežto za provinění se herní trest nenařizuje, ale uděluje se pouze trest osobní.

íslušníci družstva

Příslušníky družstva jsou hráči a náhradníci, ale také hráči vystřídaní nebo vyloučení a také všichni funkcionáři družstva, kteří byli v daném utkání uvedeni do Zápisu o utkání (vedoucí, trenér, asistenti trenéra, lékař, masér).

Všechny ostatní osoby, které se v průběhu utkání mohou objevit na hrací ploše nebo v jejím okolí, např. pořadatelé, pracovníci médií, příslušníci policie nebo diváci, jsou v Pravidlech fotbalu uváděny jako „osoby cizí“ a přestupku se vůči nim hráči dopustit nemohou (s jedinou výjimkou uvedenou níže).

Všechny přestupky, za které se nařizují kopy (PK, PVK nebo NVK), jsou vyjmenovány v pravidle 12.

Do roku 2017 musely být splněny tři předpoklady, aby rozhodčí za přestupek mohl nařídit odpovídající kop: k přestupku muselo dojít na hrací ploše, muselo k němu dojít v době, kdy míč byl ve hře, a přestupek byl proveden hráčem vůči hráči soupeře.

Od 1. 7. 2017 je vše poněkud jinak. Nezměnilo se sice nic na tom, že přestupku se lze dopustit pouze v době, kdy je míč ve hře, jinak ale platí:

- přestupek může být proveden na hrací ploše nebo i mimo hrací plochu

- přestupku se může dopustit hráč nejen vůči hráči soupeře, ale vůči komukoliv z příslušníků obou družstev (a naopak)

- za přestupek provedený hráčem proti příslušníkovi vlastního družstva lze nařídit pouze NVK

- příslušníci družstev (s výjimkou hráčů) se vzájemně mezi sebou mohou dopustit pouze provinění, za vzájemný konflikt náhradníků družstev rozhodčí herní trest přijmout nemůže, odpovídající osobní tresty ale udělí

- platí, že za „verbální provinění“ nelze nařídit PVK (PK), nýbrž pouze NVK

Místem přestupku je vždy to místo na hrací ploše, kde k němu dojde, existují také ale tzv. „přestupky na vzdálenost“. O ty se jedná v případě, že příslušník družstva po někom hodí nějaký předmět, např. míč (brankář) nebo kopačku. Potom je místem přestupku to místo na hrací ploše nebo mimo ni, kde k udeření osoby došlo, nebo to místo, kde k němu mělo dojít, ale napadený stačil včas uhnout.

Níže jsou přehledně uvedeny všechny situace, které mohou nastat, a jejich řešení.

Přestupky na hrací ploše

Přestupek hráče na hrací ploše

- vůči hráči soupeře = PVK (PK) nebo NVK

- vůči příslušníkům družstva soupeře (s výjimkou hráčů soupeře) = PVK (PK)

- vůči příslušníkům vlastního družstva = PVK (PK)

- vůči rozhodčímu = PVK (PK)

- vůči osobě cizí = MR v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry

Přestupek příslušníka družstva (s výjimkou hráče) na hrací ploše

- vůči hráči soupeře = PVK (PK)

- vůči rozhodčímu = PVK (PK)

- vůči hře (aktivně ovlivní hru) = PVK (PK)

- vůči příslušníkům družstva soupeře (s výjimkou hráčů) = PVK (PK)

- vůči příslušníkovi vlastního družstva = PVK (PK)

- vůči osobě cizí = MR v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry

Přestupky mimo hrací plochu

Za přestupky mimo hrací plochu rozhodčí podle povahy přestupku nařídí PVK nebo NVK. Pokud by se ale jednalo o přestupek, za který má rozhodčí nařídit přímý volný kop a došlo k němu mimo hrací plochu v území za brankovou čarou na mezi čárami ohraničující pokutové území, nařídí rozhodčí pokutový kop.

Přestupek hráče mimo hrací plochu

- vůči hráči soupeře = PVK na brankové čáře nebo PK nebo NVK nebo na pomezní čáře

- vůči příslušníkovi družstva soupeře (kromě hráčů soupeře) = PVK na brankové čáře nebo PK nebo NVK nebo na pomezní čáře

- vůči rozhodčímu = PVK na brankové čáře nebo PK nebo NVK nebo na pomezní čáře

- vůči příslušníkům vlastního družstva = NVK na brankové nebo na pomezní čáře, pokud se nejednalo o kousnutí nebo plivnutí

- vůči příslušníkům vlastního družstva = PVK (PK) v případě plivnutí nebo kousnutí

- vůči osobě cizí = míč rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry

Přestupek příslušníka družstva (s výjimkou hráče) mimo hrací plochu

- vůči hráči soupeře nebo vůči rozhodčímu nebo tím, že je ovlivní = PVK (PK) na brankové nebo na pomezní čáře

- vůči příslušníkům družstva soupeře (s výjimkou hráče soupeře) = NVK na brankové nebo na pomezní čáře

- vůči příslušníkům vlastního družstva = NVK na brankové nebo na pomezní čáře

- vůči osobě cizí = MR v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry

Vstup příslušníka družstva na hrací plochu

- jestliže ovlivní hru = PVK (PK) v místě, kde ovlivnil hru

- jestliže neovlivní hru = NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry

Každé pravidlo má ale svoji výjimku, která se tomto případě týká osoby cizí. Jestliže rozhodčí přeruší hru za přestupek vůči osobě cizí, navazuje ji vždy míčem rozhodčího. Výjimkou je ale případ, že hráč by na osobu cizí plivl nebo ji dokonce kousnul; v tomto případě by rozhodčí nařídil přímý volný popřípadě pokutový kop. 

Už vyšlo:

1. díl: Přehled změn v pravidlech

2. díl: Hra rukou

3. díl: Přímý volný kop

4. díl: Nepřímý volný kop