Foto: Jiří IPSER
Jak se změnila pravidla?
12.09.2019

Jak se změnila pravidla?

Podívejte se, co vás čeká a jaká pravidla se změnila k 1. červenci 2019. Pro čtenáře Pražského fotbalového speciálu je přehledně zpracoval Jan Hora, člen Pravidlové komise FAČR a člen Komise rozhodčích a delegátů PFS.

P3 Hráči (střídání hráčů)

Střídaný hráč

- pokud již není mimo hrací plochu a jestliže obdrží souhlas rozhodčího k opuštění hrací plochy, musí ji opustit na nejbližším místě přes čáry ohraničující hrací plochu vyjma případů, kdy rozhodčí ukáže, že hráč musí hrací plochu opustit přímo a ihned na středové čáře nebo na jiném místě (např. z bezpečnostních nebo zdravotních důvodů) 

- musí jít ihned do technické zóny nebo do šatny a dále se hry neúčastní, vyjma případů, kdy je povoleno opakované střídání

Komentář: Pravidlo 3 nestanovuje, kde má střídaný hráč hrací plochu opustit, ale udržuje se úzus, že to má být v místě u středové čáry, kde na hrací plochu vstupuje náhradník. Toho družstva z taktických důvodů využívala k tomu, aby střídaný hráč pomalým odchodem z hrací plochy promarňoval čas. Nově je tedy stanoveno, že střídaný hráč opustí hrací plochu nejkratším možným směrem (přes pomezní nebo přes brankovou čáru). 

Výjimkou nyní budou pouze případy, kdy rozhodčí dá střídanému hráči pokyn, kde má hrací plochu opustit. Obvykle to bude ze zdravotních důvodů (např. hráč opouští hrací plochu na nosítkách) nebo bezpečnostních důvodů (aby se předešlo případným konfliktům střídaného hráče s jinými hráči, s náhradníky, s rozhodčími nebo s diváky).

Hráč, který neuposlechne pokynu rozhodčího, napomene rozhodčí za zdržování při navázání hry.

Úprava pravidla se týká střídajícího hráče, ale ne hráče vyloučeného; ten je povinen nejkratším směrem se odebrat do kabiny svého družstva.


P4 Výstroj hráčů (spodní trika)

Spodní triko musí mít

- jednu barvu, která je stejná jako hlavní barva rukávu, nebo

- vzor či více barev, které přesně odpovídají barvám rukávu

Komentář: Výrobci nyní dělají i vzorovaná spodní trika, jejichž rukávy jsou stejné jako rukávy hlavního dresu, a ty jsou povoleny, protože pomáhají rozhodčím činit správná rozhodnutí.


P5 Rozhodčí (navazování hry)

Rozhodčí nesmí změnit rozhodnutí o způsobu navázání hry, uvědomí-li si, že je nesprávný, nebo na základě sdělení některého z ostatních rozhodčích, jestliže

- již navázal hru, nebo

- signalizoval konec prvního nebo druhého poločasu (vč. prodloužení doby hry k určení vítěze utkání) a opustil hrací plochu, nebo

- utkání předčasně ukončil

Pokud na konci poločasu rozhodčí opustí hrací plochu, buď aby odešel do RRA (místo v prostoru hřiště, které slouží k přezkoumávání opakovaných záběrů) nebo aby přikázal hráčům návrat na hrací plochu, nebrání to změnit rozhodnutí za incident, ke kterému došlo před koncem poločasu.

Jestliže některý z rozhodčích zjistil přestupek, za který měl být udělen disciplinární trest, a pokusil se to před zahájením hry oznámit rozhodčímu, může být tento disciplinární trest udělen i po navázání hry, ale způsob navázaní hry za původní přestupek se neuplatní.

Komentář: Jestliže před ukončením doby hry došlo k přestupku, který rozhodčí nepostřehl, ale o kterém se po ukončení doby hry dozvěděl od jiného rozhodčího nebo cestou VAR (videoasistent rozhodčího), vrátí se k tomuto přestupku a potrestá ho (změní rozhodnutí).

Jestliže některý z ostatních rozhodčích signalizuje rozhodčímu přestupek, který má být potrestán osobním trestem a rozhodčí jeho signalizaci postřehne až po znovunavázání hry, může udělit osobní trest dodatečně. Způsob navázání hry spojený s původním přestupkem se ale neuplatní.

P5 Rozhodčí (disciplinární opatření vůči funkcionářům družstva)

Rozhodčí

- podniká kroky vůči funkcionářům družstva, kteří se nechovají odpovědným způsobem, a varuje je, nebo je napomene nebo je vyloučí z technické zóny a z prostoru hřiště; pokud nemůže být provinilec identifikován, obdrží trest trenér přítomný v technické zóně (v soutěžích FAČR vedoucí družstva). Člen lékařského týmu (lékař, masér), který se dopustí přestupku, za který má být vyloučen, smí v technické zóně zůstat a může ošetřit hráče, který potřebuje lékařskou pomoc.

Komentář: Experiment s udělováním osobních trestů funkcionářům družstva se osvědčil. Pomohl zavést klid a pořádek na lavičkách a pomáhá rozhodčím (zejména mladým) zvládat předtím mnohdy neúspěšná a komplikovaná jednání s funkcionáři.

Pokud provinilec nemůže být identifikován, obdrží osobní trest starší (hlavní) trenér družstva. Pro „české“ poměry bylo toto opatření modifikováno: protože trenér družstva nemusí být vždy přítomen, obdrží osobní trest vedoucí družstva, který v soutěžích FAČR musí být přítomen vždy.

P5 Rozhodčí (zranění hráče)

Zranění hráče

Výjimka z povinnosti opustit po ošetření hrací plochu

- když byl nařízen pokutový kop, který bude zahrávat zraněný hráč

Komentář: Může se stát, že hráč, který je po zákroku soupeře ošetřován na hrací ploše, po ošetření hodlá provést nařízený pokutový kop. Protože platí, že hráč, který byl ošetřen na hrací ploše, musí po ošetření hrací plochu opustit a zpět se smí vrátit až po navázání hry, byl by tím z možného provedení pokutového kopu automaticky vyloučen. To by nebylo fér, proto FIFA pravidlo upravila.

P8 Zahájení a navazování hry (míč rozhodčího)

- míč rozhodčího bude proveden pro brankáře bránícího družstva v jeho pokutovém území, jestliže v okamžiku přerušení hry byl míč v jeho pokutovém území, nebo jestliže k poslednímu dotyku kteréhokoli hráče s míčem došlo v jeho pokutovém území

- ve všech ostatních případech provede rozhodčí míč rozhodčího pro jednoho z hráčů družstva, které hrálo míčem naposledy, a to v místě, kde se míče naposledy dotkl hráč tohoto družstva, vnější vliv nebo rozhodčí

- všichni ostatní hráči obou družstev musí zůstat od míče nejméně 4 metry vzdáleni do okamžiku, kdy míč bude ve hře

Komentář: Současná procedura provádění míče rozhodčího často vedla k „organizovanému“ navázání hry, které často bylo neférově zneužíváno (např. úmyslné zakopnutí míče daleko na soupeřovu polovinu hrací plochy), nebo někdy vedlo i k agresivní konfrontaci. Proto navrácení míče družstvu, které jím hrálo naposledy, vrací tomuto družstvu de facto to, o co při přerušení hry přišlo.

Při situacích v pokutovém území se vrácením míče brankáři předejde možným konfrontacím v pokutovém území brankáře.

Aby družstva po míči rozhodčího nemohla získat nefér výhodu, musí všichni hráči obou družstev, vyjma hráče, který po míči rozhodčího míč získá, být od místa provádění míče rozhodčího alespoň 4 m vzdáleni.

P9 Míč ve hře a míč ze hry (míč je ve hře a dotkne se rozhodčího)

Míč je stále ve hře, když se dotkne rozhodčího, když se odrazí od brankové tyče nebo břevna nebo od rohového praporku a zůstane na hrací ploše.

Míč je ale ze hry, jestliže

- dotkne se rozhodčího, zůstane na hrací ploše a potom

- jde přímo do branky, nebo

- družstvo zakládá slibnou útočnou akci, nebo

- změnilo se družstvo, které má nyní míč v držení

Ve všech těchto případech rozhodčí přeruší hru a následně ji naváže míčem rozhodčího.

Komentář: Změna má předejít tomu, aby družstvo získalo výhodu z toho, že míč se dotkl některého z rozhodčích. Stále však platí, že jestliže se míč dotkne rozhodčího a potom v držení míče zůstane stejné družstvo a ani tím nebyla založena slibná útočná akce, rozhodčí hru nepřerušuje.

P12 Přestupky a provinění (hra rukou hráče)

Přímý volný kop rozhodčí také nařídí, jestliže se hráč dopustí některého z následujících přestupků

- zahraje míč rukou (vyjma brankáře v jeho vlastním pokutovém území)

Je přestupkem, jestliže hráč:

- cíleně (vědomě) se dotkne míče rukou nebo paží, včetně pohybu ruky nebo paže proti míči

- získá kontrolu míče a poté, co se míč dotkl jeho ruky nebo paže a

- dosáhne branky

- vytvoří si brankovou příležitost

- přímo dosáhne branky rukou nebo paží (včetně brankáře), i kdyby se jednalo o náhodný kontakt

Je obvykle přestupkem, když hráč:

- dotkne se míče rukou nebo paží a přitom jeho ruka nebo paže

- nepřirozeně zvětšuje „prostor těla“

- je nad úrovní hráčova ramene (ale ne v případě, že hráč vědomě zahraje míčem a ten se pak dotkne jeho ruky nebo paže)

Vše se aplikuje shodně i v případech, že míč se dotkne hráčovy ruky nebo paže přímo po doteku míče a hlavy nebo těla (včetně nohy) jiného hráče, který byl blízko.

Není obvykle přestupkem, když se míč dotkne hráčovy ruky nebo paže

- přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo jeho těla (vč. nohy)

- přímo od hlavy nebo těla (vč. nohy) jiného hráče, který je blízko

- když ruka nebo paže je blízko u těla a nezvětšuje nepřirozeně prostor těla

- jestliže hráč upadne a ruka nebo paže je mezi tělem a zemí, aby podepřela tělo, ale není přitom vytrčena bočně od těla

Komentář: Při úpravě pravidla o hraní míče rukou se FIFA zaměřila na to, aby posuzování hry rukou více odpovídalo duchu pravidel fotbalu. Přitom z textu o hře rukou se záměrně vyhýbala slůvku „úmyslný“, protože význam slova „úmyslný“ je ve fotbale jiný, než je v běžném životě.

Při nové formulaci pravidla o hře rukou vycházela FIFA z těchto principů:

- fotbal neakceptuje dosažení branky rukou nebo paží, i kdyby bylo náhodné (nevědomé)

- fotbal očekává potrestání hráče za hraní míče rukou nebo paží, pokud tím tento hráč nebo jeho družstvo získá herní výhodu, např. vstřelí branku nebo si tím pomůže k vytvoření zjevné brankové možnosti

- pro hráče je přirozené, že při pádu na zem dá mezi své tělo a zem ruku jako podporu a ochranu před následky pádu, ale nesmí přitom zvětšovat prostor, který svým tělem vykrývá

- mít ruku nebo paži nad úrovní ramen je jen zřídkavě „přirozené“, proto hráč, který má ruce nebo paže v této pozici, bere na sebe riziko, že se dopustí přestupku „hra rukou“; to se týká i zákroků ve skluzu

- jestliže míč padne hráči na ruku nebo paži po odrazu od jeho těla nebo od těla kteréhokoliv jiného hráče, který byl blízko, je často nemožné zabránit kontaktu ruky nebo paže s míčem

P12 Disciplinární opatření (opožděné udělení osobního trestu)

Pokud se rozhodčí rozhodl udělit osobní trest, nesmí být hra navázána dříve, dokud rozhodčí osobní trest neudělí. Výjimkou je situace, kdy rozhodčí ještě proceduru udělování osobního trestu nezahájil, ale družstvo, které se neprovinilo, provede rychle volný kop a má zjevnou možnost dosáhnout branky. V takovém případě rozhodčí osobní trest udělí při nejbližším přerušení hry.

Jestliže ale původním přestupkem bylo zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, za které měla být udělena ČK, přestupek ale nebyl proveden surovou hrou, rozhodčí provinivšího se hráče pouze napomene.

Komentář: Pokud se rozhodčí rozhodl udělit osobní trest, nesmí být hra navázána dříve, dokud rozhodčí osobní trest neudělí. Výjimkou je situace, kdy rozhodčí ještě proceduru udělování osobního trestu nezahájil, ale družstvo, které se neprovinilo, provede rychle volný kop a má zjevnou možnost dosáhnout branky. V takovém případě rozhodčí osobní trest udělí při nejbližším přerušení hry.

Jestliže ale původním přestupkem bylo zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, za které měla být udělena ČK, přestupek ale nebyl proveden surovou hrou, rozhodčí provinivšího se hráče pouze napomene.

P12 Disciplinární opatření (napomenutí za nevhodné oslavování branky)

Oslava dosažení branky

Rozhodčí hráče napomene, i když dosažená branka nebyla uznána.

Komentář: Pravidla uvádějí příklady, kdy hráč bude napomenut za zakázané způsoby oslavy po dosažení branky. Nově bylo stanoveno, že hráč bude napomenut i v případě, že branka nebyla uznána, protože dopad oslav (bezpečnost, image hry apod.) může být stejný, jako kdyby branka uznána byla.

P12 Disciplinární opatření (vůči funkcionářům družstev)

Funkcionáři družstva

Jestliže se funkcionář družstva dopustí přestupku a provinivší se osoba nemůže být identifikována, obdrží trest vedoucí družstva.

Varování

Následující přestupky by obvykle měly vést k varování, jestliže funkcionář

- vstoupí na hrací plochu a nekonfrontačním způsobem např. uděluje pokyny

- ignoruje pokyny nebo požadavky asistenta rozhodčího nebo čtvrtého rozhodčího

- projevuje méně závažný nesouhlas (slovem nebo chováním) s rozhodnutím rozhodčího

- občas opustí technickou zónu, aniž by se přitom dopustil dalšího přestupku

Opakování těchto přestupků by mělo vést k napomenutí nebo vyloučení funkcionáře.

Napomenutí

Funkcionář má být napomenut, jestliže zejména

- jasně a opakovaně nerespektuje hranice technické zóny svého družstva

- zdržuje navázání hry jejich družstvem

- úmyslně, ale nekonfrontačně vstoupí do technické zóny soupeřova družstva

- projevuje slovy nebo chováním (gesty, akcí) nesouhlas, např.

- tím, že hodí nebo kopne láhev nebo jiný předmět (který ale neskončí na hrací ploše)

- použije gesta, která ukazují jasný nedostatek respektu k rozhodčím (např. sarkasticky zatleská)

- vstoupí do prostoru vyhrazeného pro přezkoumání videa

- nadměrně se domáhá neudělení ČK nebo ŽK

- signálem pro přezkoumání videa naznačuje rozhodčímu, aby v TV přezkoumal situaci

- gestikuluje nebo se chová pobuřujícím způsobem

- vytrvale opakuje přestupky vyžadující varování

- projevuje nedostatek respektu ke hře

Vyloučení

Funkcionář má být vyloučen, jestliže zejména

- zdržuje při navazování hry družstvem soupeře, např. zadržováním míče, zakopnutím míče, bráněním v pohybu hráči

- úmyslně opustí technickou zónu, aby

- projevil nesouhlas s rozhodčím, nebo

- protestoval proti rozhodnutí rozhodčího

- chová se provokativním nebo pobuřujícím způsobem

- vstoupí do technické zóny soupeře agresivním nebo konfrontačním způsobem

- úmyslně vhodí nebo kopne předmět na hrací plochu

- vstoupí na hrací plochu,

- aby konfrontoval (napadl) rozhodčího (vč. poločasové přestávky a doby po ukončení utkání)

- aby ovlivnil hru, hráče soupeřova družstva nebo rozhodčího

- vstoupí na pracoviště videoasistenta rozhodčího

- použije fyzické nebo agresivní chování (vč. plivnutí nebo kousnutí) vůči hráči soupeře, náhradníkovi, funkcionáři družstva, rozhodčímu, divákovi nebo jiné osobě (např. podavači míčů, příslušníkovi bezpečnostní služby nebo pořadateli atd.)

- je v tomtéž utkání podruhé napomenut

- použije pohoršující, urážlivé nebo ponižující výroky nebo gesta

- použije neschválené (neautorizované) elektronické nebo komunikační zařízení nebo použije elektronické nebo komunikační zařízení a potom se chová nevhodným způsobem

- chová se hrubě nesportovně

Komentář: Návodný popis, jak má rozhodčí posuzovat a trestat přestupky funkcionářů družstev.

P12 Navázání hry po přestupcích a proviněních

Jestliže míč je ve hře a hráč se dopustí fyzického přestupku na hrací ploše

- vůči protihráči

nepřímý nebo přímý volný kop nebo pokutový kop

- vůči spoluhráči, náhradníkovi, vystřídanému nebo vyloučenému hráči, funkcionáři družstva nebo rozhodčímu

přímý volný kop nebo pokutový kop

- vůči kterékoliv jiné osobě

míč rozhodčího

Verbální přestupky se vždy trestají nepřímým volným kopem.

Jestliže míč je ve hře a hráč se dopustí fyzického přestupku mimo hrací plochu

- vůči příslušníkovi vlastního družstva

nepřímý volný kop na brankové nebo pomezní čáře, nejblíže k místu, kde k přestupku došlo

Jestliže míč je ve hře a hráč se dopustí fyzického přestupku mimo hrací plochu

- vůči příslušníkovi soupeřova družstva nebo vůči rozhodčímu

podle místa, kde k přestupku došlo, tj. přímý volný kop nebo pokutový kop nebo nepřímý volný kop

Jestliže míč je ve hře a hráč, který je na hrací ploše nebo mimo hrací plochu,

- hodí nebo kopne předmět jiný než míč na protihráče, nebo hodí nebo kopne předmět (včetně míče) na soupeřova náhradníka, vystřídaného nebo vyloučeného hráče, funkcionáře družstva nebo na rozhodčího nebo proti míči určenému ke hře

přímý volný kop

Komentář: FIFA zpřesnila způsoby navazování hry po přestupcích a proviněních.

P13 Volné kopy

Signalizace nepřímého volného kopu

Rozhodčí signalizuje nepřímý volný kop paží zvednutou nad hlavu; tato signalizace trvá až do provedení kopu a potom tak dlouho, než se míče dotkne některý jiný hráč, nebo dokud není míč ze hry, nebo když je jasné, že branka nemůže být vstřelena přímo.

Místo volného kopu

Volné kopy za přestupky související se vstupem, opuštěním a návratem hráče na hrací plochu bez souhlasu rozhodčího se provedou z místa, kde se míč nacházel v okamžiku přerušení hry.

Pokud se ale hráč dopustí přestupku mimo hrací plochu, naváže rozhodčí hru volným kopem v místě, které je nejblíže k místu, kde k přestupku došlo. Při přestupku, za který se nařizuje PVK, nařídí rozhodčí pokutový kop, pokud by místo přestupku bylo v pokutovém území provinivšího se hráče.

Míč z volného kopu bránícího družstva v jeho pokutovém území

Míč je ve hře, jestliže se zjevně pohne; přitom nemusí opustit pokutové území.

Pokud při provedení volného kopu bránícím družstvem uvnitř vlastního pokutového území se uvnitř pokutového území nacházejí hráči soupeře, protože nestačili pokutové území opustit, rozhodčí nezasahuje. Pokud se při provádění volného kopu protihráč nachází uvnitř pokutového území nebo do pokutového území vstoupí a dotkne se nebo se pokusí míče dotknout dříve, než míč bude ve hře, musí se volný kop opakovat.

Dvojí hraní míče hráčem provádějícím kop od branky (ne brankáře)

Jestliže poté, co je míč ve hře, se míče podruhé dotkne hráč provádějící kop dříve, než se míče dotkne jiný hráč, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop. Pokud ale hráč provádějící kop zahraje míč rukou, dopustí se přestupku „hraní míče rukou“, proto rozhodčí nařídí přímý volný nebo pokutový kop.

Zeď bránících hráčů

Tam, kde tři nebo více bránících hráčů staví „zeď“, musí všichni hráči útočícího družstva před provedením kopu být minimálně 1 m od „zdi“. Pokud při provedení volného kopu bude hráč útočícího družstva méně než 1 m od „zdi“ tvořené třemi nebo více hráči bránícího družstva, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop.

Komentář: Text pravidla byl upraven tak, aby byl v souladu s jinými částmi pravidla 12.

P14 Pokutový kop

Procedura

Míč musí nehybně ležet na pokutové značce. Brankové tyče, břevno nebo síť se při provádění pokutového kopu nesmějí pohybovat.

Brankář bránícího družstva musí být obrácen tváří k hráči provádějícímu pokutový kop, musí zůstat na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi, aniž by se přitom dotýkal brankových tyčí, břevna nebo sítě dříve, než míč byl kopnut.

V okamžiku, kdy míč byl kopnut, musí se brankář bránícího družstva alespoň části jedné nohy dotýkat brankové čáry. Pokud není nohama přímo na zemi (je ve výskoku), musí být nad brankovou čárou.

Hráč provádějící pokutový kop musí kopnout míč dopředu. Rozehrání míče patou je povoleno, míč se ale musí pohnout směrem dopředu.

Porušení pravidla

Pokud dal rozhodčí signál k provedení pokutového kopu, musí být kop proveden; jestliže kop ještě nebyl proveden, může rozhodčí přijmout disciplinární opatření a potom dát znovu signál k provedení pokutového kopu.

Komentář: Není povoleno, aby brankář stál před nebo za brankovou čárou. Jestliže se nyní brankář při provedení pokutového kopu bude moci dotýkat brankové čáry jenom částí jedné nohy (nebo při odrazu být jednou nohou nad brankovou čárou), bude mnohem jednodušší identifikovat porušení pravidla. Podobně jako hráč provádějící pokutový kop může přerušit rozběh, může nyní brankář před provedením pokutového kopu udělat jednou nohou krok vpřed.

Jestliže rozhodčí dá signál k provedení pokutového kopu, ale ještě předtím, než míč bude ve hře, se některý hráč dopustí provinění, za které má obdržet osobní trest, přeruší rozhodčí hru, udělí osobní trest a potom dá znovu signál k provedení pokutového kopu.

P15 Vhazování

Procedura

Všichni hráči soupeře musí stát nejméně 2 m od místa na pomezní čáře, ze kterého se míč bude vhazovat.

Komentář: Hráči soupeře musí být nejméně 2 m od místa, kde má být míč vhozen do hry, a to i v případě, že vhazující hráč nevhodí míč přímo z pomezní čáry, ale od pomezní čáry je vzdálen.

P16 Kop od branky

Míč je ve hře, jestliže byl kopnut a zjevně se pohnul. Přitom nemusí opustit pokutové území.

Pokud při provedení kopu od branky jsou hráči soupeře uvnitř pokutového území, protože ho nestačili opustit, rozhodčí nezasahuje. Pokud ale soupeř, který je v okamžiku provedení kopu od branky v pokutovém území nebo do pokutového území vstoupí a dotkne se míče nebo se pokusí míčem zahrát dříve, než míč bude ve hře, nechá rozhodčí kop od branky opakovat.

Komentář: Jestliže míč bude kopnut a bude ve hře, aniž by musel opustit pokutové území, přispěje to k rychlejšímu a dynamičtějšímu navazování hry. Tím se i předejde promarňování doby hry, když hráč družstva, které kop od branky provádělo, úmyslně zahrál míč dříve, protože věděl, že kop od branky se bude opakovat.