Foto: Jiří IPSER
Pravidlový seriál, díl šestý: Disciplinární opatření
25.03.2020

Pravidlový seriál, díl šestý: Disciplinární opatření

V prvních pravidlech fotbalu, která v roce 1862 naformuloval rektor university v Cambridge J. C. Thring, se o osobních trestech ještě nehovořilo. Při kontaktním sportu však pochopitelně docházelo k různým neshodám a rozmíškám, proto již v roce 1881 bylo do tehdejších pravidel doplněno, že hráč bude vyloučen ze hry, jestliže se proviní násilným jednáním nebo závažným faulem, použije vůči soupeři hanlivý nebo urážlivý výrok nebo bude setrvávat ve svém nesprávném chování i poté, co již byl upozorněn. Počet PŘESTUPKŮ a provinění, za které se osobní tresty udělují, se postupem času a v souladu s vývojem pravidel fotbalu měnil a upravoval.

V současných pravidlech fotbalu jsou osobními tresty varování, napomenutí a vyloučení. O varování, napomenutí, popřípadě vyloučení funkcionářů družstev bylo již pojednáno v první části tohoto seriálu o pravidlech fotbalu, proto se nyní zaměříme na osobní tresty pro hráče a náhradníky. V tomto dílu se vzhledem k obsáhlosti dané problematiky zaměříme na přestupky a provinění, za které se napomíná.

Rozhodčí trestá hráče za níže uvedená provinění.

1. Nesportovní chování

Za nesportovní chování bude napomenut každý hráč, který si podle názoru rozhodčího v boji o míč počíná bezohledným způsobem. V této souvislosti je ale třeba si uvědomit, co výraz „podle názoru rozhodčího“ prakticky znamená. Právě kvůli tomuto v pravidlech fotbalu na několika místech uvedenému výrazu dochází k občasným nedorozuměním a k neoprávněné kritice rozhodčích. Protože každý rozhodčí má v souladu s pravidly fotbalu plné právo posoudit danou situaci podle svého názoru, stává se, že jeden rozhodčí bude způsob boje hráče o míč považovat za bezohledný a hráče napomene, kdežto podle názoru druhého rozhodčího se v podobném případě o bezohlednou hru jednat nebude a rozhodčí provinivšího se hráče nenapomene.

Povinnost rozhodčího napomenout hráče za nesportovní chování je ale v pravidlech fotbalu uvedena ještě na mnoha dalších místech. V dalším bloku jsou uvedeny další přestupky a provinění, které se rovněž považují za nesportovní chování a za které rozhodčí hráče napomene.

 • hráč při kontrole výstroje před utkáním zatají nepovolenou výstroj (např. náramek) nebo ji na požadavek rozhodčího odmítne odložit (např. zatejpovaný prstýnek)
 • brankář si na hrací ploše vyznačí nepovolené čáry (značky). Občas se např. stávalo, že brankář si na delší čáře brankového území pro lepší orientaci na hrací ploše označil její střed
 • hráč v průběhu utkání úmyslně poškodí míč, příslušenství hrací plochy či vybavení hřiště nebo při provádění rohového kopu odstraní rohový praporek
 • hráč nebo náhradník, který se nachází mimo hrací plochu, vystrčí do hrací plochy nějakou část svého těla
 • hráč opakovaně nesprávně provede zahajovací výkop nebo výkop po obdržení branky
 • hráč si bez souhlasu rozhodčího vymění místo s brankářem (rozhodčí v tomto případě napomene hráče i brankáře)
 • hráč dostane od rozhodčího svolení k opuštění hrací plochy a při odchodu z hrací plochy ovlivní hru
 • hráč zveličí následky lehkého kontaktu se soupeřem, aby rozhodčího přiměl k nařízení kopu (simulování)
 • hráč předstírá zranění
 • hráč se nechá ošetřit na hrací ploše a potom ji odmítne opustit
 • hráč obejde ustanovení pravidla o „malé domů“ (hráč nesmí svému brankáři přihrát míč nohou od kolena dolů) tak, že míč si nohou nadhodí na hlavu a potom ho přihraje svému brankáři hlavou, nebo tak, že hráč vlastnímu brankáři přihraje míč z volného kopu kolenem (zahrání míče kolenem se nepovažuje za hru nohou)
 • bránící hráč úmyslně opustí hrací plochu, aby soupeře vystavil do ofsajdu
 • útočící hráč opustí hrací plochu, aby nebyl v ofsajdu, potom se na ni ještě v téže herní situaci vrátí
 • hráč se vědomě pokusí oklamat rozhodčího např. tím, že se skrytě snaží docílit branky rukou
 • hráč se úmyslnou hrou rukou pokusí zabránit dosažení branky
 • hráč ruší soupeře provádějícího kop nebo vhazování míče tím, že před ním nevhodně gestikuluje, pobíhá nebo pokřikuje
 • hráč pověřený kapitánem k provedení kopu odmítne kop provést
 • hráč provede volný kop nebo vhazování, přestože předtím ho rozhodčí vyzval, aby vyčkal na jeho pokyn
 • hráč požádá rozhodčího, aby před provedením volného kopu zajistil dodržení předepsané vzdálenosti bránících hráčů 9,15 metru od míče a potom kop provede dříve, než mu rozhodčí dá k jeho provedení pokyn
 • hráč přestupkem, za který se nařizuje přímý volný kop, se pokusí zmařit zjevnou možnost soupeře dosáhnout branky
 • brankář při provádění pokutového kopu předčasně opustí brankovou čáru a přitom nebylo dosaženo branky
 • hráč provede pokutový kop, ačkoli k tomu nebyl určen
 • hráč při provádění pokutového kopu se při posledním kroku zastaví, aby brankáře přiměl reagovat, a teprve potom pokutový kop provede
 • hráč nepřiměřeně oslavuje dosažení branky tak, že si zakryje obličej dresem, vyleze na oplocení, provokuje soupeře nebo diváky slovy nebo gesty
 • hráč, ač není kapitánem družstva, požaduje po rozhodčím vysvětlení týkající se nějakého rozhodnutí rozhodčího ke hře
 • hráč, ať již na hrací ploše nebo mimo ni, se pokřikem nebo jiným způsobem snaží zmást nebo rušit soupeře
 • hráč úmyslně a na znamení nesouhlasu s rozhodnutím rozhodčího zakopne míč mimo hrací plochu
 • hráč vůči soupeři nebo vůči jiné osobě použije výhrůžná nebo provokativní gesta

2. Protestování slovy nebo gesty

Přestupku se dopustí hráč, který slovy, gesty, posuňky nebo jiným podobným jednáním projevuje nespokojenost s rozhodnutím rozhodčího nebo protestuje proti jeho rozhodnutí, nebo hráč, který obdobně nesouhlasí se signalizací asistenta rozhodčího. Takovéto chování hráče se občas nesprávně označuje jako „nesportovní chování“.

3. Zdržování navazování hry při provádění kopů nebo při vhazování míče

Přestupku se dopustí hráč, který se úmyslně postaví před míč, předepsanou vzdálenost úmyslně zaujímá zdlouhavým způsobem nebo odkopne, odnese nebo odhodí míč z místa kopu nebo od místa vhazování míče.

4. Nedodržení vzdálenosti 9,15 metru při provádění kopu nebo vzdálenosti dva metry při vhazování míče

Přestupku se dopustí hráč, který při provádění kopu nebo při vhazování předčasně vyběhne proti míči. Jestli se takto proviní více hráčů, napomene rozhodčí toho z nich, který proti míči vyběhl nejvíc.

5. Vstup na hrací plochu nebo opuštění hrací plochy bez souhlasu rozhodčího

Přestupku se dopustí hráč, který na hrací plochu vstoupí, aby doplnil počet hráčů svého družstva, nebo hráč, který předtím se souhlasem rozhodčího hrací plochu opustil, nebo hráč, který se na hrací plochu vrací, když ho předtím rozhodčí vykázal, aby si upravil výstroj.

Hráč smí opustit hrací plochu pouze se souhlasem rozhodčího. Za opuštění hrací plochy se ale nepovažuje, jestliže hráč jde mimo hrací plochu pro míč nebo hráč, který bude provádět rohový kop nebo vhazování.

Jestliže hráč bez souhlasu rozhodčího hrací plochu opustí a poté se na ni bez souhlasu rozhodčího zase vrátí, bude napomenut pouze jednou (osobní tresty za opuštění hrací plochy a za návrat se nesčítají).

Jestliže hrací plochu opustí celé družstvo, aby tím vyjádřilo nesouhlas s rozhodováním rozhodčího, rozhodčí utkání ukončí.

6. Soustavné porušování pravidel hry

Co se rozumí „soustavným porušováním pravidel“ není v pravidlech fotbalu implicitně popsáno. Nikde není konkrétně uveden počet ani typ přestupků, o které by se mohlo jednat, ale typicky se může např. jednat o hráče, který se v krátkém časovém intervalu dopustí hned několika třeba i různých přestupků a který tím hráčům i divákům kazí požitek ze hry. V této souvislosti se také někdy hovoří jako o „nedostatku respektu ke hře“.

7. Vstup do prostoru vyhrazeného pro přezkoumávání videa rozhodčím

Toto ustanovení bylo do pravidel fotbalu zařazeno nově a platí pro utkání, ke kterým byl delegován videorozhodčí.

8. Použití signálu, kterým rozhodčí vyžaduje kontrolu herní situace videorozhodčím (signál „televizní obrazovka“)

Rovněž tento přestupek byl do pravidel fotbalu zařazen nově a týká se utkání, ke kterým byl delegován videorozhodčí. Přestupku se tak dopustí hráč, který se použitím signálu „televizní obrazovka“ domáhá přezkoumání výroku rozhodčího videorozhodčím.

Pravomoc rozhodčího udělovat osobní tresty se vztahuje i na náhradníky a vystřídané hráče. Ti mohou být napomenuti za provinění uvedená pod body 1, 2, 5, 7 a 8.

Jestliže rozhodčí napomene náhradníka, který následně vystřídá spoluhráče a rozhodčí ho potom napomene i jako hráče, bude tento hráč po 2. ŽK vyloučen. Jestliže rozhodčí napomene hráče a toho jako vystřídaného hráče napomene podruhé, bude tento vystřídaný hráč vyloučen.


Už vyšlo

1. díl: Přehled změn v pravidlech

2. díl: Hra rukou

3. díl: Přímý volný kop

4. díl: Nepřímý volný kop

5. díl: Navazování hry