so 3.
listopadu

PARTISAN PRAGUE F.C.

ne 11.
listopadu

PARTISAN PRAGUE F.C.

ne 18.
listopadu

PARTISAN PRAGUE F.C.