Volba nového vedení Pražského fotbalového svazu se posouvá na konec března
16.02.2021

Volba nového vedení Pražského fotbalového svazu se posouvá na konec března

Pandemie covid-19 komplikuje konání 25. Valné hromady Pražského fotbalového svazu, na které bude zvoleno nové vedení. Původně měly volby proběhnout ve čtvrtek 18. února, což je ale vzhledem k epidemiologické situaci a z ní vyplývajících nařízení vlády České republiky nemožné.

„Momentálně bylo nereálné valnou hromadu uspořádat, v souladu s doporučením Fotbalové asociace ČR výkonný výbor Pražského fotbalového svazu schválil nový termín valné hromady, který byl stanovený na 31. března,“ uvedl František Vitovský, sportovní ředitel soutěží Pražského fotbalového svazu.

Program valné hromady zůstává beze změn, stejně jako ostatní záležitosti. Místem konání bude TOP HOTEL, ul. Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 (prezence od 15:15 hodin, vlastní jednání od 16 hodin).

Program jednání bude do klubů zaslán společně s delegačními listy a pozvánkou, za každý klub se zúčastní pouze jeden delegát s platným mandátem. Návrhy kandidátů na předsedu PFS, členy VV PFS a členy ORK mohou kluby podávat dle Stanov PFS čl. 16 bod 2.

Návrhy musí být podány a doručeny na sekretariát PFS nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, tedy nejpozději ve středu 24. března 2021,
a to písemnou formou. Jejich součástí musí být vždy písemný souhlas kandidáta s kandidaturou, čestné prohlášení kandidáta o bezúhonnosti, nebo výpis z trestního rejstříku ne starší než tři měsíce.

Pokud by se valná hromada nemohla uskutečnit ve shora uvedeném termínu z důvodů vyhlášených omezení v souvislosti s pandemií covid-19, upozorňujeme kluby, že veškeré zaslané návrhy kandidátů pro volby jsou nadále platné.